Pumpsystem och flödesproblematik 

I pumpsystem där flera pumpar samverkar kan det ibland verka som om kapacitetsökningen uteblir, oavsett hur många pumpar som arbetar. Risken är stor att en eller flera pumpar arbetar utanför sin godtagbara driftspunkt. Vissa pumpar kan rotera och förbruka energi, men utan att pumpa den mängd som förväntas. Det kan leda till försämrad effekt och ökade driftskostnader.
 

Förebygg problemen i simulator 

Genom att bygga upp systemet i simulator först kan många av svårigheterna analyseras. Jag innehar fulla licenser för simuleringssystemen FluidFlow® och Heasted WaterCAD®. Se nedan.

 

Flera fördelar med simulering:

  • Upptäck möjliga problem tidigt
  • Bättre underlag för projektering
  • Undvik onödiga kostnader

 

Om svårigheter med flera samverkande pumpar

Centrifugalpumpen är nog den som är vanligast och samtidigt den som kan orsaka flest problem. I system där endast en pump ingår är funktionen enkel att överblicka. I system där ett större antal pumpar ingår, och där dessa har olika pumpkurvor blir svårigheterna större. Det gäller särskilt i system som gradvis byggs ut. Första utbyggnaden går bra, andra och tredje likaså, men sedan kan problem uppstå.

 

Svårt att överblicka problemen

I system där många pumpar arbetar samtidigt och där beräkningar utförts för hand, har man oftast behövt göra vissa förenklingar. Osäkerheten har blivit stor och för att uppnå tillräcklig kapacitet avrundas ofta samtliga värden uppåt genom hela beräkningskedjan. Även om kapaciteten till sist blivit stor, är det fortsatt svårt att överblicka problemen, som kan ha uppstått när olika pumpar arbetar i samma system. Vissa grafiska analyser kan göras men det är sällan det sker.

 

Om hydrauliska system

Hydrauliska system används för att transportera vätskor av med olika syften. Det kan vara som
värmebärare i värmesystem, köldbärare i kylsystem eller i andra applikationer. Vätskor används också för att transportera fasta material genom slutna rör. Det är pumpar som får vätskan att förflytta sig. Flödet och systemmotståndet bestämmer val av pump. I de fall där vätskan tjänar som värme- respektive köldbärare är centrifugalpumpen dominerande.

 

Simulering i FluidFlow® och WaterCAD®

Med FluidFlow® och WaterCAD® kan ytterst komplexa rörsystem byggas upp och sedan simuleras. Samtliga  ingående komponenter kan beskrivas ytterst noggrant. Pumpar anges t ex med pumpkurva, NPSH-kurva och kurva över verkningsgraden. Max/min varvtal anges samt max/min impellerdiameter. Vätskor definieras genom sin densitet, viskositet och ångtryckskurva i ett lämpligt temperaturintervall.