Energiåtervinning, kylanläggning

En investering i energireducerande åtgärder måste baseras på en noggrann utvärdering av var pengarna gör störst nytta. I de flesta fall genererar kondensorerna i en kylanläggning betydande mängder energi. Det går alltså att göra stora och lönsamma besparingar med en genomtänkt återanvändning.

 

För en effektiv energiåtervinning rekommenderar jag följande:

  1. Effektivisera kylprocessen för att minimera energiförbrukningen.
  2. Undersök möjligheterna till effektiv återvinning från kylanläggningen.

 

Parallella behov av kyla och värme

Ofta finns det i samband med kylanläggningar även ett behov av uppvärmning. Det kan vara
byggnadsuppvärmning eller förvärmning och/eller värmetillskott i olika processer. I dessa
fall är förutsättningarna goda för en mycket lönsam energiåtervinning.

 

Se helheten i processen

Önskemålet om återanvändning av t ex kondensorvärme kan ofta bli en isolerad företeelse där enbart funktionen av återvinningen beaktas. Alla försök att ta till vara kondensor- eller överhettningsvärme medför ett ingrepp i den befintliga kylanläggningen, ingrepp som i vissa fall kan medföra ändrade eller försämrade villkor. Det är naturligtvis meningslöst att investera i en värmepump om detta samtidigt medför ökad energiförbrukning för själva kylanläggningen. Det är således av stor betydelse att se helheten i processerna.

 

Bakgrund

Betydelsen av att ta till vara energi blir allt större. Globalt sett är det uppenbart att tillgångarna är begränsade. Kraftig industriell tillväxt har bidragit till ett enormt uttag av olja, kol och naturgas. För den enskilde användaren märker man till att börja med att  prisuppgångarna på energi kommer allt oftare och den ekonomiska osäkerheten växer. I nästa fas uppstår bristande tillgång på elektrisk energi och fossila bränslen. Då hotas den producerande verksamheten. Olika kyl- och frysprocesser är stora användare av elektrisk energi. Våra ständigt ökande krav på komfort och inomhusklimat har medfört att inga kontorsfastigheter numera byggs utan mekanisk kyla. Jämfört med för några år sedan, finns idag ett enormt kylbehov och andelen av elektrisk energi som åtgår till att täcka detta är mycket stor.